ธอส

ธอส

ธอส ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธอส ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บ้านและสวน มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ และ เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 Villas Phuket โดยดำเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และ ประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แบบบ้าน

ธอส

ข้อมูลทั่วไปของธอส

ชื่อธนาคาร :ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประเภทธุรกิจ :สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :เลขที่ 63 ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ :0-2645-9000โทรสาร :0-2645-9001 สังกัดกระทรวงการคลังเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร :0994000164858 บทความทั่วไป

เปิดบริการ : 8.30 – 15.30 น.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

(ธอส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496  ในสังกัดกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติ โดยดำเนินธุรกิจ ธนาคารซึ่งออกโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ อาคารสงเคราะห์ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศที่เกี่ยวข้อง

สัญลักษณ์“รูปสองมือโอบอุ้มบ้าน”

โอกาสครบรอบ 40 ปี ในปี พ.ศ. 2539 ได้รับการยกย่องจากศูนย์กลางสหประชาชาติว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ให้เป็น “สถาบันการเงินที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม”เมื่อปี พ.ศ. 2536 ธนาคารได้เปลี่ยนสัญลักษณ์จาก “รูปวิมานเมฆ” เป็น “รูปสองมือโอบอุ้มบ้าน” เพื่อให้สอดคล้องกับการได้รับอนุมัติให้เป็น “รัฐวิสาหกิจที่ดี”  บ้านและสวน

ข่าวสารล่าสุดธอส

ธอส

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิดระลอกใหม่

ธอส.ทำให้คนไทยมีบ้าน

หน้าที่ ของธนาคารที่มีต่อคนไทยและประเทศไทย ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตั้งเป้าหมายใหม่ ธนาคารฯเป็น SMART Organization พ.ศ.2559 ธนาคารได้กำหนดพันธกิจใหม่ “ ทำให้คนไทยมีบ้าน” และวิสัยทัศน์ใหม่ “ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้าน” ที่สะท้อนถึงบทบาท พร้อมจัดตั้ง “โรงเรียนการเงิน” เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มที่มีข้อจำกัดสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้มากขึ้นพัฒนาการบริการรูปแบบใหม่ ปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนงานสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาด,การบริการลูกค้ามุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยตั้ง Premier Service Center (PSC) เป็นศูนย์ให้บริการด้านสินเชื่อแก่ลูกค้าของโครงการ บ้าน จัดสรร และ รายย่อยที่ต้องการสินเชื่อในทุกพื้นที่ และตั้ง Data Entry (DE) แบบบ้าน

ช่วยฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จากวิกฤตเศรษฐกิจ

ประเทศไทยเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ธนาคารได้มีบทบาท ในการช่วยฟื้นฟูธุรกิจ ในช่วงปี พ.ศ. 2540 – 2542 ในการช่วยฟื้นฟูธุรกิจ ที่อยู่อาศัย และ อสังหาริมทรัพย์ตามนโยบายของรัฐบาล แม้ในช่วงที่สถานการณ์หนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ขยายตัวที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน แต่ก็ยังแสดงบทบาท การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ กับลูกค้าผู้กู้เงินซื้อบ้าน และ นำในเรื่องการประนอมหนี้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ของลูกค้าได้อย่างมาก Villas Phuket 

รัฐวิสาหกิจแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 3 ปีติดต่อกัน

ในปี พ.ศ.2548 ได้รับรางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2548 “ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง นับเป็นรัฐวิสาหกิจ แห่งแรก และ แห่งเดียวที่ได้รับรางวัลรัฐวิสากิจ ดีเด่นครบทั้ง 3 ประเภทในปีเดียวกัน ได้แก่ รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น,รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น และรางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่นในปี 2549 ธนาคารได้รับการประกาศ ยกย่องจากกระทรวงการคลังให้เป็น “ รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2549” โดยได้รับรางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น และรางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น 2 ปีติดต่อกันปี 2550 ธนาคารได้รับรางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น นับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

ปรับภาพลักษณ์ใหม่

พ.ศ. 2550 ธนาคารได้ประกาศภาพลักษณ์ใหม่ ได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการดำเนินงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ มี อนุมัติสินเชื่อไว้ที่เดียวและ การรวมศูนย์การวิเคราะห์ จึงสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้การพิจารณาสินเชื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน

เคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์

ประเทศไทยประสบ มหาอุทกภัยครั้งใหญ่ พ.ศ.2559สร้างความเสียหาย และ ส่งผลกระทบในวงกว้าง ชีวิตความเป็นอยู่ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ของประชาชนทั่วประเทศ ธนาคารฯ จึงได้ออกมาตรการ  ช่วยเหลือลูกค้า ที่ประสบอุทกภัย “พักหนี้ ลดดอกเบี้ย ปลดหนี้” โดยลดภาระหนี้ที่อยู่อาศัย และ ได้จัดทำโครงการบ้าน ธอส. – ธปท.โดยธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อผู้ประสบอุทกภัย” จัดสรรเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ หรือ ซอฟต์โลนให้  ได้กว่าแสนครอบครัว ให้กับลูกค้า ที่ประสบอุทกภัย ธอส.สำหรับปล่อย สินเชื่อ บ้าน ดอกเบี้ยต่ำ

ธอส

บริการรับชำระเงินงวดค่าบ้านผ่าน Cenpay

 1. ชำระหนี้เงินกู้โดยใช้บัตร แบบฟอร์มการรับชำระหนี้เงินกู้ที่มีแถบบาร์โค้ด โดยชำระผ่านเคาน์เตอร์ เซ็นทรัล Top Supermarkets B2S แฟมิลี่มาร์ท ร้านมัทซึโมโตะ เพาเวอร์บาย ออฟฟิชเมท ร้านไทวัสดุ หรือ Ghbpay บ้านและสวน
 2. โรบินสัน, และซุปเปอร์สปอร์ต ซึ่งมีจุดให้บริการรับชำระมากกว่า 1,900 จุดทั่วประเทศ
 3. ชำระเงินกู้ได้ทุกวัน ภายในเวลา 19.00 น. โดยธนาคารจะตัดชำระหนี้เงินกู้ภายในวันเดียวกัน เริ่มตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
 4. ชำระด้วยเงินสด ไม่เกิน 49,000 บาทต่อรายการ จัดสวนข้างบ้าน
 5. ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ 15 บาทต่อรายการ
  ณ แฟมิลี่มาร์ท และTop Supermarkets ลดค่าธรรมเนียมเหลือเพียง 5 บาท/รายการ
  และโปรโมชั่นอื่นๆ อีกมากมายตามประกาศของ Cenpay

บริการรับชำระเงินงวดค่าบ้านผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

 1. ชำระได้ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทั่วประเทศ เวลาทำการปกติของ ธ.ก.ส.
 2. ชำระด้วยเงินสด จำนวนเงิน ไม่เกิน 49,000 บาทต่อรายการ
 3. ค่าธรรมเนียมในการชำระ สาขาในภูมิภาค ค่าบริการ 15บาท ต่อรายการ/ครั้ง และในเขตกรุงเทพและปริมณฑลค่าบริการ 10 บาท ต่อรายการ/ครั้ง
 4. ชำระเงินกู้ได้ทุกวัน ภายในเวลา 19.00 น. โดยธนาคารจะตัดชำระหนี้เงินกู้ภายในวันเดียวกัน เริ่มตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป วิลล่า ภูเก็ต

ขอบคุณข้อมูลจากธอส

อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป ดอกเบี้ยบ้าน

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับบ้านเพิ่มเติม : รีโนเวทบ้าน บ้านและสวน บ้านเเฝด แบบบ้าน ซื้อบ้าน แบบบ้าน Villas Phuket รีวิวบ้าน phuket property บ้านเดี่ยว POOL VILLA บ้านจัดสรร PHUKET VILLA
RENT AND BUY VILLA PHUKET VILLA FOR SELL VILLA FOR RENT SALE VILLA buy villa phuket