ซื้อบ้านกับธอส ต้องเตรียมอะไร

ซื้อบ้านกับธอส ต้องเตรียมอะไร

ซื้อบ้านกับธอส ต้องเตรียมอะไร สินเชื่อบ้านคนละข้างหลัง

ซื้อบ้านกับธอส ต้องเตรียมอะไร buy villa phuket ระบุช่วงเวลายื่นคำขอกู้ยืมรวมทั้งทำนิติกรรมเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564 และก็หมดกระบวนการทำนิติกรรมด้านในวันที่ 30 เดือนธันวาคม 2564 (ดังนี้แบงค์สงวนสิทธิ์สำหรับเพื่อการระบุช่วงเวลาหมดโครงงานก่อน ถ้าเกิดแบงค์ให้สินเชื่อเต็มวงเงินของแผนการแล้ว)

ซื้อบ้านกับธอส ต้องเตรียมอะไร

เป้าหมายการยื่นกู้

 • 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมตึก หรือแฟลต
 • 2. เพื่อก่อสร้างตึก หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมก่อสร้างตึก
 • 3. เพื่อเพิ่มเติม หรือขยาย หรือปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมตึก
 • 4. เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินพร้อมตึก หรือ แฟลตจากสถาบันการเงินอื่น
 • 5. เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินไม่จากสถาบันการเงินอื่นพร้อมก่อสร้างตึก พลูวิลล่าภูเก็ต
 • 6. เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินพร้อมตึกจากสถาบันการเงินอื่น รวมทั้งก่อสร้างตึก หรือ เพิ่มเติม หรือขยาย หรือปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมตึก

หมายเหตุ

นิยามคำว่า “ตึก” คือ บ้านเดี่ยว บ้านฝาแฝด ทาวเฮ้าส์ รวมทั้งตึกการซื้อขายเพื่อที่พักที่อาศัย นอกจากบ้านเช่าแล้วก็แฟลต

วงเงิน

 • – วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อราย/ต่อหลักประกัน

ช่วงเวลาผ่อน

 • – ช่วงเวลาการยืมไม่น้อยกว่า 6 ปี และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับช่วงเวลาที่ขอกู้จำต้องไม่เกิน 70 ปี ละเว้น เจ้าหน้าที่รัฐตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่แก่เกษียณอายุมากยิ่งกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับช่วงเวลาที่ขอกู้จำเป็นต้องไม่เกิน 75 ปี

ค่าธรรมเนียม

ได้รับสิทธิฟรีค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้

 • 1. ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้จำนวนร้อยละ 0.1 ของวงเงินกู้
 • 2. ค่าประมาณราคาหลักประกัน (1,900 – 2,300 บาท)
 • 3. ค่าลงบัญชีสิทธิรวมทั้งนิติกรรม (ไม่เกิน 1,000 บาทต่อราย)

คุณลักษณะ

 • – สามัญชนทั่วๆไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 25,000 บาท village phuket
 • – ลูกค้าสามารถใช้สิทธิยื่นกู้ตามโครงงานนี้ได้ 1 ข้างหลัง/ห้อง ต่อ 1 เลขบัตรประชาชนเพียงแค่นั้น (1 ID : 1 Unit) กรณีมีผู้กู้ร่วม ให้ใช้สิทธิได้เพียงแค่ 1 ข้างหลัง/ห้อง แค่นั้น

เอกสาร

เอกสารด้านการเงิน

พนักงานประจำ

 • – ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิผลประโยชน์
 • – สลิปค่าตอบแทนรายเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนไป 3 เดือน
 • – สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • – สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินอื่นๆ(พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • – สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • – หลักฐานการเสียภาษีอากรรายได้
 • – ภาพถ่ายธุรกิจ
 • – สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • – สำเนาคำสัญญาจะซื้อจะขาย / คำสัญญามัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะรวมทั้งใบรับรองยอดยังเหลือ (กรณีซื้อ)
 • – หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน ตัวอย่างเช่น สำเนาใบคำร้องขอ หมายเลขบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับ- – – ที่ทำการที่ดิน (ทด.13 หรือ อำเภอช.23)
 • – สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน village phuket
 • – สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3กรัม/หนังสือแสดงเจ้าของแฟลต (อช.2) ทุกหน้า

ใบอนุมัติก่อสร้าง / เพิ่มเติม

 • แบบแปลน
 • ใบคาดการณ์ก่อสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 • อื่นๆ(ถ้าเกิดมี)

หมายเหตุ ** แบงค์ขอสงวนสิทธิ์สำหรับเพื่อการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มอีก เพื่อใช้ประกอบพินิจการให้สินเชื่อของแบงค์ **

โครงงานบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อสานรัก ปี 2564

ยื่นคำขอกู้รวมทั้งทำนิติกรรมข้างในวันที่ 30 ธ.ค. 2564 (ดังนี้ แบงค์ขอสงวนสิทธิ์สำหรับเพื่อการระบุช่วงเวลาจบแผนการยังไม่ครบกำหนด แม้แบงค์ให้สินเชื่อเต็มวงเงินของแผนการแล้ว)

จุดมุ่งหมายการยื่นกู้

 • – เพื่อซื้อที่ดินพร้อมตึก หรือห้องเช่า
 • – เพื่อก่อสร้างตึก หรือเพื่อซื้อที่ดิน พร้อมก่อสร้างตึก
 • – เพื่อเพิ่มเติม หรือขยาย หรือซ่อมบำรุงตึก
 • – เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับช่วยในด้านสำหรับอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวโยงเพื่อคุณประโยชน์สำหรับในการพักอาศัย พร้อมทั้งการขอกู้ในจุดประสงค์หลัก

วงเงิน

 • – วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 3,000,000 บาท

ช่วงเวลาผ่อน

 • – ช่วงเวลาการยืม ไม่น้อยกว่า 4 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับช่วงเวลาการยืมจำเป็นต้องไม่เกิน 70 ปี เว้นเสียแต่ เจ้าหน้าที่รัฐตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่แก่ปลดเกษียณมากยิ่งกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับช่วงเวลาที่ขอกู้จำต้องไม่เกิน 75 ปี

คุณลักษณะ

 • – เป็นสามัญชนทั่วๆไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อเดือน
 • – เป็นลูกค้ารายย่อย และก็ลูกค้าผลประโยชน์ขาดเงินฝาก

เอกสาร

เอกสารส่วนตัว

 • – บัตรประชาชน / บัตรเจ้าหน้าที่รัฐ phuket village
 • – ทะเบียนสำมะโนครัวฉบับเจ้าของบ้าน
 • – สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้าเกิดมี)
 • – สำเนาใบแปลงชื่อ – สกุล (ถ้าหากมี)
 • – สำเนาบัตรประชาชนคู่ชีวิต (หากมี)

เอกสารด้านการเงิน

พนักงานประจำ

 • – ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิผลประโยชน์
 • – สลิปค่าตอบแทนรายเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนไป 3 เดือน
 • – สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • – สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 12 เดือน/ หลักฐานแสดงฐานะด้านการเงินอื่นๆ(พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • – สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • – หลักฐานการเสียภาษีอากรรายได้
 • – ภาพถ่ายธุรกิจ
 • – สำเนาใบประกอบวิชาชีพ